Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

Dokumenty školy

 

Seznam vnitřních předpisů 

 

I. Organizační předpisy

1. Organizační řád
2. Zřizovací listina školy
3. Zařazení do sítě
4. Provozní řád
5. Vnitřní pracovní řád
6. Vnitřní předpis o postupu při porušení pracovní povinnosti
7. Systém řízení rizik (VKS)
8. Kolektivní smlouva + přílohy
9. Používání telefonů

10. Ochrana majetku školy
11. Opatření při vzniku mimořádných událostí
12. Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
13. Kamerový systém
14. Zveřejňování závazků v registru smluv

II. Správa písemností

1. Spisový a skartační řád
2. Směrnice pro poskytování informací
3. Směrnice k ochraně osobních údajů
4. Směrnice o přijímání a vyřizování stížností
5. Ochrana dat zpracovaných výpočet.tech.

III. Dokumentace školy

1. Školní vzdělávací program
2. Výroční zpráva o činnosti školy
3. Školní řád
4. Zápisy z pedagogických a uměleckých rad
5. Evidence školních úrazů
6. Kniha úrazů (pokyn ředitele)

IV. Výchova a vzdělávání

1. Koncepce rozvoje ZUŠ Leoše Janáčka
2. Souhrnné vyhodnocení koncepčního záměru
3. Minimální preventivní program ZUŠ
4. Směrnice k zajištění bezpečnosti žáků školy a k mimoškolním akcím

V. Pracovní právo, plány

1. Vnitřní platový předpis
2. Plán DVPP
3. Směrnice ke kontrolní hospitační činnosti
4. Plán práce
5. Plán koncertní činnosti
6. Evidence pracovní doby

VI. Ekonomika (účetnictví, finance a majetek)

1. Aktuální účtový rozvrh vytvořený na základě podkladů KÚ vč. číselníků dokladů, používaných analytik, účetní knihy a forma jejich vedení
2. Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní evidence
3. Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků
4. Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční účetní závěrky a závěrky
5. Směrnice pro časové rozlišování nákladů, výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohad. položek
6. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
7. Směrnice upravující oběh účetních dokladů
8. Směrnice k hospodaření s fondy
9. Směrnice ke stravování
10. Směrnice o podrozvahovým účtech
11. Směrnice k vedení pokladny
12. Směrnice k doplňkové činnosti
13. Směrnice k hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
14. Směrnice o stanovení výše úplaty za vzdělávání

 

VII. BOZP a PO

1. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci + přílohy
2. Kategorizace prací zaměstnanců
3. Závodní preventivní péče
4. Smlouva o zajišťování a úhradě závodní prevent.péče
5. Řády odborných učeben

6. Směrnice na kontrolu používání alkoholu

7. Školení zaměstnanců BOZP

8. Ostatní dokumentace BOZP