INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ORGANIZACI VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče a žáci,

dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 bude od pondělí 12. dubna 2021 v naší škole povolena individuální prezenční výuka a individuální konzultace, a to následovně dle níže uvedených pravidel.

Povinné testování žáků se naší školy netýká.

1. ORGANIZAČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH

HUDEBNÍ OBOR

Individuální výuka, může probíhat dle domluvy zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím dotyčného předmětu:

 1. distančně nebo
 2. prezenčně formou 1 žák x 1 učitel dle pravidelného rozvrhu (výuka ve skupinkách nelze prezenčně, v prezenční formě je možné rozdělit skupinky do samostatných kratších vyučovacích hodin; za podmínky dodržení min. 2 m odstupů a pravidelného větrání je možná výuka dechových nástrojů a zpěvu bez nošení ochranných prostředků úst a nosu)

Kolektivní předměty (hudební nauka, souborová a komorní hra):

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky

VÝTVARNÝ OBOR

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky

TANEČNÍ OBOR

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka a vyučujícího možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky (za podmínky dodržení min. 2 m odstupu a pravidelného větrání je možná výuka bez nošení ochranných prostředků úst a nosu)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky (za podmínky dodržení min. 2 m odstupu a pravidelného větrání je možná výuka bez nošení ochranných prostředků úst a nosu)

2. ÚČAST ŽÁKŮ V PREZENČNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že žák přichází do výuky zdravý. Mají na zřeteli, že nemocný žák nepatří do výuky, jsou ohleduplní k ostatním rodičům a zdraví žáků a učitelů.
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest); vyučující neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
  • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 u žáka zaměstnanci školy Krajskou hygienickou stanici nekontaktují.
  • V případě, že zákonný zástupce žáka informuje školu o skutečnosti, že se u něj prokazatelně vyskytuje onemocnění COVID-19, ředitel školy je povinen předat tuto informaci protiepidemickému odboru krajské hygienické stanice.

3. ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ V PREZENČNÍ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Zaměstnanci školy jsou povinni podstoupit pravidelné testování.
  • Pokud je výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.
  • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce ve škole, informuje vedení školy a budovu školy opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranného prostředku. Zaměstnanec kontaktuje svého praktického lékaře, který rozhodne/nerozhodne o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
  • Vedení školy zajistí pedagogický dozor nad žáky jiným zaměstnancem školy a informuje zákonného zástupce žáka.

4. POHYB V AREÁLU A BUDOVĚ ŠKOLY

  • Nikdo s prokázaným onemocněním COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
  • Vstup do budovy školy je umožněn zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žákům (osobám doprovázejícím žáky). Vstup dalších osob, zejména nájemcům je dočasně omezen.
  • Neprodleně po příchodu do budovy použije každá osoba dezinfekci na ruce, která je k dispozici na označených místech a v učebnách.
  • Vyučující provádí pravidelné větrání v době výuky, zejména o přestávkách. V učebně bicích nástrojů pouze o přestávkách. V případě přítomnosti žáků, vždy pod dozorem vyučujícího.
  • Žáci po konci vyučovací hodiny opouští dle pokynů vyučujícího budovu školy. Nezdržují se nadále bezdůvodně ve škole.
  • Ve všech prostorách školy platí pro všechny povinnost nošení ochranných prostředků úst a nosu (respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky – pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének) s výjimkou individuální výuky zpěvu a hry na dechové nástroje, individuálních konzultací v tanečním a literárně-dramatickém oboru za podmínky dodržení min. 2 m odstupů a pravidelného větrání.
  • Každý žák i zaměstnanec bude mít sebou vlastní ochrannou pomůcku a sáček na její uložení.

Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nelehkém čase.

Mgr. Jan Štěpánek – zástupce ředitele