Výtvarný obor

Výtvarný obor má na naší škole dlouholetou tradici. Obor může studovat široká věková škála zájemců, od těch nejmenších až po dospělé. Výuka probíhá ve dvou výtvarných ateliérech 1 a 2, kde nabízíme rozlišné přístupy ke vzdělávání. Výuka probíhá ve skupinách, s ohledem na věk, dosavadní zkušenost s oborem, dle individuálních potřeb žáka.

Žáka postupně vedeme k získání vlastního názoru, k osobitému výtvarnému rukopisu, znalosti různorodých výtvarných způsobů vyjadřování pro vlastní tvorbu,  orientaci ve výtvarné tvorbě a kultuře. Nabízíme možnou cestu, jak žáka rozvíjet v oblastech, které jsou mu blízké a ve kterých chce získat hlubší znalosti a dovednosti.

Studium výtvarného oboru v základních uměleckých školách je pro starší žáky nezastupitelnou přípravou ke studiu na školách uměleckého zaměření, na naší škole dle individuální potřeby připravujeme žáky k talentovým zkouškám.

Výuka výtvarného oboru se člení na přípravné studium pro děti od 6-ti let, I. stupeň základního studia pro děti od 7-mi let, II. stupeň základního studia pro děti od 14-ti let a studium pro dospělé. Zájemci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Oba stupně základního studia jsou zakončeny absolventskou prací žáka a její obhajobou. Školní rok je vždy slavnostně zakončen výstavou oboru, která se těší velikému zájmu.

Výtvarný obor se prezentuje i mimo školu, příkladem je úspěšný městský projekt Street art, výstavy absolventských prací v Kulturním centru města, úprava a estetizace interiérů škol a jiných institucí, výtvarné workshopy pro veřejnost. Také rádi využíváme možnosti spolupracovat s Výtvarnou dílnou uměleckého smaltu, který má zde dlouholetou tradici.