Povinně zveřejněné informace, dokumenty

INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM lze získat na podatelně – sekretariátu školy (viz úřední deska-podatelna).

Směrnice o poskytování informací

Sazebník úhrad

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: https://www.msk.cz/verejna_sprava/seznam_po.html

DOKUMENTY ŠKOLY

OBLAST ORGANIZACE ŠKOLY

ÚZ zřizovací listiny

Organizační schéma školy

OBLAST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program účinný od 1. 9. 2020 (originál dokumentu uložen v kanceláři ředitele školy)

Školní řád

Zásady distančního vzdělávání

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Inspekční zpráva 2013