Výuka od středy 25. listopadu 2020

Vážení rodiče a žáci,

dle nového usnesení vlády bude od 25. listopadu 2020  umožněna v základních uměleckých školách částečně také prezenční výuka, a to následovně dle níže uvedených pravidel.

1. Organizační forma vzdělávání v jednotlivých oborech

HUDEBNÍ OBOR

Individuální výuka, může probíhat dle domluvy zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím dotyčného předmětu:

 1. distančně nebo
 2. prezenčně formou 1 žák x 1 učitel dle pravidelného rozvrhu (výuka ve skupinkách nelze prezenčně, v prezenční formě je možné rozdělit skupinky do samostatných kratších vyučovacích hodin; za podmínky dodržení min. 2 m odstupů a pravidelného větrání je možná výuka dechových nástrojů a zpěvu bez nošení roušek)

Kolektivní předměty (hudební nauka, souborová a komorní hra):

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky

VÝTVARNÝ OBOR

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky

TANEČNÍ OBOR

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka a vyučujícího možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky (za podmínky dodržení min. 2 m odstupu a pravidelného větrání je možná výuka bez nošení roušek)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 1. výuka nadále probíhá distančním způsobem
 2. po předchozí domluvě zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s vyučujícím možnost prezenční konzultace 1 žák x 1 učitel v době pravidelného rozvrhu výuky (za podmínky dodržení min. 2 m odstupu a pravidelného větrání je možná výuka bez nošení roušek)

2. Účast žáků v prezenční formě vzdělávání

  • Zákonní zástupci jsou zodpovědní za to, že žák přichází do výuky zdravý. Mají na zřeteli, že nemocný žák nepatří do výuky, jsou ohleduplní k ostatním rodičům a zdraví žáků a učitelů.
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest); vyučující neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
  • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 u žáka zaměstnanci školy Krajskou hygienickou stanici nekontaktují.
  • V případě, že zákonný zástupce žáka informuje školu o skutečnosti, že se u něj prokazatelně vyskytuje onemocnění COVID-19, ředitel školy je povinen předat tuto informaci protiepidemickému odboru krajské hygienické stanice.

3. Účast zaměstnanců v prezenční formě vzdělávání

  • V případě, že se u zaměstnance projevují příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiných onemocnění s obdobnými příznaky (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) je povinen kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne/nerozhodne o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
  • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce ve škole, informuje vedení školy a budovu školy opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky. Zaměstnanec kontaktuje svého praktického lékaře, který rozhodne/nerozhodne o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
  • Vedení školy zajistí pedagogický dozor nad žáky jiným zaměstnancem školy a informuje zákonného zástupce žáka.
  • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 zaměstnance, vedení školy Krajskou hygienickou stanici nekontaktuje.
  • V případě, že zaměstnanec informuje školu o skutečnosti, že se u něj prokazatelně vyskytuje onemocnění COVID-19, ředitel školy je povinen předat tuto informaci protiepidemickému odboru krajské hygienické stanice.

4. Pohyb v areálu a budově školy

  • Nikdo s prokázaným onemocněním COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
  • Vstup do budovy školy je umožněn zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům žákům (osobám doprovázejícím žáky). Vstup dalších osob, zejména nájemcům je dočasně omezen.
  • Neprodleně po příchodu do budovy použije každá osoba dezinfekci na ruce, která je k dispozici na označených místech a v učebnách.
  • Vyučující provádí pravidelné větrání v době výuky, zejména o přestávkách. V učebně bicích nástrojů pouze o přestávkách. V případě přítomnosti žáků, vždy pod dozorem vyučujícího.
  • Žáci po konci vyučovací hodiny opouští dle pokynů vyučujícího budovu školy. Nezdržují se nadále bezdůvodně ve škole.
  • Ve všech prostorách školy platí pro všechny povinnost nošení roušek s výjimkou individuální výuky zpěvu a hry na dechové nástroje, individuálních konzultací v tanečním a literárně-dramatickém oboru za podmínky dodržení min. 2 m odstupů a pravidelného větrání.
  • Každý žák i zaměstnanec bude mít sebou vlastní roušku a sáček na její uložení.

 

                                                                                      BcA. Jan Vilášek – ředitel školy